فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری کودکان طلاق عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

 

 

ورش لوگوتالز (1989)ضمن اعتقادبه پيچيده وسخت بود نارائه تعريفي مورد توافقاز سازگاري، درجايي، بطوركلي چنين مي نويسندكه: سازگاري، عبارت است از وظيفه روزمره ما دركنارآمدن با خود ،  محيط خويش وكساني كه با آنان در ارتباط هستيم.

 

درادامه اين فرآيند پيچيده را مشتمل مي دانند بر:
1- يادگيري و دركردن پيرامون خود و محيط اجتماعي و مادي خويش
2- بكارگيري اطلاعات براي تنظيم اهداف واقعي
3- استفاده از تواناييهاي خود جهت كنترل محيط و سرنوشت خود، تا آنجاكه فرد بتواند بها هداف خویش نايل آید
4- حساسيت داشتن نسبت به نيازه او دغدغه هاي سايرين، به گونهاي كه نقشم ثبتي در زندگي داشته باشد .

 

 

 

 

یکی از راههای عمده ای که ناسازگاری والدین با یکدیگر می تواند تاثیرات منفی روی کودک بگذارد، ارتباط ناکافی آنان با کودک است. با وجود این جدایی و ارتباط ناکافی الزاما موجب اختلال در رفتار نخواهد شد. رویدادهای خوشایند در محیط منزل، یا حضور گرم پدر یا مادر در خانه می تواند از پیامدهای منفی ناسازگاری بکاهد (نلسون و ایزرئیل ، 2000). این مساله ضعف مهارتهای اجتماعی را برای کودک به همراه می آورد.پورشهسواری (1379) در پژوهشی که در مورد بررسی تاثیرات روان شناختی طلاق بر کودکان انجام داد، مشخص کرد که کودکان طلاق به طور مشخص در 4 سطح اضطراب، افسردگی، مشکل های رفتاری و مهارتهای مقابله ای ضعیف تر از کودکان عادی هستند. افسردگی شایع ترین پاسخ والدین جدا شده به طلاق است. ممکن است والدین به غیر از افسردگی دچار مشکل های دیگر نیز باشند و به شکل پیوسته مشکل آنها بر روی کودکان تاثیر بگذارد به نسبت 2 تا 3 برابر بیشتر در معرض خطر ابتلای به افسردگی هستند. این کودکان نه تنها در معرض خطر اختلال های افسردگی اند بلکه از نظر علت شناسی بالینی افسردگی نیز دچار رفتار پرخاشگرانه، اضطراب، علایم رفتاری و جسمانی، اختلال تمرکز و توجه، خلق و خوی مشکل آفرینی، دلبستگی نامطمئن، احساس های متغیر و بی ثباتی هیجانی و در نهایت بی لیاقتی اجتماعی اند (نقل از سالاری، 1373).تاثیراتی که طلاق بر روی شرایط تربیتی کودکان دارد، موجب بالا رفتن آمار و ارقام اختلال ها می شود. در هنگام یا بعد از جدایی والدین میزان شیوع مشکل های رفتاری و روانی در کودکان بالا می رود. 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری

تعریف عملیاتی سازگاری کودکان طلاق

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری کودکان طلاق

مبانی نظری سازه  سازگاری
2-2-1- تعريف سازگاري    
2-2-2- نظريات سازگاري
2-2-3- خصوصيات افراد سازگار
2-2-4- ابعاد سازگاري
2-2-5- شاخصهاي سازگاري
2-2-6- افسردگي
2-2-7- اضطراب
2-2-8- پرخاشگري


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی