دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی اضطراب کودکان که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

 

 

 

 

اضطراب نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دلیل است و نشانه بسیاری از اختلالات روانی شناختی محسوب     می شود. فروید معتقد بود که اضطراب می تواند ماهیت سازشی داشته باشد و آن در صورتی است که ناراحتی همراه با آن فرد را به سوی راههای جدید و مبارزه انگیز سوق دهد. اگر شخص از این حیث با شکست مواجه شود نتیجه آن اختلال و اضطراب مرضی است (آزاد، 1380)  اضطراب گذشته از اثرات حرکتی (موتور) و احشایی، بر تفکر، ادراک و یادگیری فرد هم اثر می گذارد. اضطراب اغلب اغتشاش شعور و ادراک ایجاد می کند، نه فقط در درک زمان و مکان، که حتی در درک افراد و معنا و اهمیت وقایع نیز اختلال ایجاد می کند0(ديويدسون ، به نقل از شمس 1383). 

 

 


یکی از جنبه های مهم هیجان اثری است که بر انتخابی بودن توجه می گذارد. افراد مضطرب مستعد آنند که به برخی چیزها در اطراف خود به طور انتخابی توجه کنند و از بقیه آنها صرفنظر کنند. آنها با این کار می کوشند اثبات کنند که اگر دارند موفقیت خود را ترس آور تلقی می کنند، محق اند و لذا دارند واکنش درستی نشان    می دهند. اگر آنها ترس خود را به غلط موجه جلوه دهند، اضطراب شان با این واکنش انتخابی تقویت می-شود و به این ترتیب دور باطلی از اضطراب به وجود می آید که یک سر آن ادراک آنهاست و سر دیگرش تشدید اضطراب شان اما اگر برعکس با نوعی تفکر انتخابی به خود اطمینان ببخشند، اضطراب بجای آنها ممکن است تخفیف یابد و دیگر نتوانند احتیاط  های لازم را در پیش بگیرند (سادوک و سادوک، به نقل از رفیعی و سبحانیان، 1382).

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب کودکان

تعریف عملیاتی اضطراب کودکان

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب کودکان

مقدمه 
تعريف اضطراب 
مباني نظري اضطراب 
 نظريه هاي روانكاري 
 نظريه هاي رفتاري 
 نظريه هاي زيستي 
 نظريه انسان گرايان 
نظريه هاي شناختي 
علائم اضطراب
انواع اضطراب
نقش والدين در ايجاد تداوم اضطراب


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی