این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انگیزش (تئوری انگیزه) قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری نظریه های انگیزش تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق نظریه های انگیزش در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

در سال (1950) مازلو، تئوری انگیزه را ارائه نمود. مازلو عقیده داشت که افراد، توسط نیازهای معمول انسانی برانگیخته می شوند و این نیازها یا اهداف، با تغییر موقعیت های شخصی تغییر می یابند، اما از یک مجموعه الگو پیروی می کنند. از نظر او برخی از نیازها نسبت به نیازهای دیگر اساسی  ترند و اگر ارضاء نشوند به صورت نیازهای مسلط و غالب در می آیند. مازلو به جای پذیرش یک منبع انگیزشی، نیازهایی را مطرح می کند. نظریه ی مازلو بر چند فرض اساسی در رابطه با انگیزه استوار است:

 

 


فرض اول: در رابطه با انگیزه این است که نیازها می-توانند به صورت سلسله مراتبی ترتیب یابد (بخشایش، 1390: 250).
فرض دوم: مازلو رویکرد کل نگر به انگیزه اختیار کرد و بارها به این نکته اشاره نمود که شخص کامل، نه اندام یا کارکردی واحد، با انگیزه می شود.
فرض سوم: انگیزش معمولا پیچیده است، بدین معنی که رفتار فرد می تواند از چند انگیزه ی مجزا ناشی شود و انگیزش رفتار ممکن است برای فرد ناهشیار یا ناشناخته باشد. برای مثال، انگیزه ی یک دانشجو برای کسب نمره عالی، ممکن است در واقع برای ارضاء کردن نیاز به سلطه جویی یا قدرت باشد.
فرض چهارم: افراد مرتبا به وسیله ی یک نیاز برانگیخته می شوند. زمانی که نیازی ارضاء می شود، معمولا نیروی انگیزشی خود را از دست می دهد (فیست و فیست ، 2002؛ ترجمه ی یحیی سید محمدی، 1391: 591).

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزش

-    2-2-5- انگیزه ی پیشرفت    2
2-2-5- 1- ماهیت و تاریخچهی انگیزه پیشرفت    2
1)    نظریه یاراده: اولین نظریه ی بزرگ در انگیزش    4
2)    نظریه یغریزه: دومین نظریه ی بزرگ در انگیزش    4
3)    نظریه ی سایق: سومین نظریه ی بزرگ در انگیزش    5
2-2-5- 2- تعریف انگیزه    6
-    2-2-5- 3- انواع انگیزه    9
2-2-5- 3- 1- انگیزههای اولیه و ثانویه    9
2-2-5- 3- 2- انگیزه ی درونی و بیرونی    9
2-2-5- 5- ویژگیهای افراد دارای انگیزه ی پیشرفت    14
-    2-2-5-5- مبانی نظری در مورد انگیزه    17
2-2-5-5- 1- نظریه ی مازلو    17
2-2-5-5- 2- نظریه ی مورای    18
2-2-5-5- 3- نظریه ی مککللند    20
2-2-5-5-4 - نظریه ی اتکینسون    21
-    2-3- پیشینهی پژوهشی    23
2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    23
2-3-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    26
-    منابع    33


پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی