دانلود پایان نامه مهندسی آب

بررسی جلبکهای سبز آبی منابع آبی

 
چكیده 
 سیانوباكترها (جلبك‎های سبز ‎- آبی) جزء پروكاریوت‎ها محسوب می‎شوند. این فیتوپلانكتون‎ها معمولاً در آب‎های شیرین و لب شور یافت می‎شوند و از لحاظ شكل ظاهری به دو گروه   رشته‎ای و كلنی تقسیم می‎شوند. سیانوباكترها در هنگام بلوم (شكوفایی)، سمومی را تولید می‎كنند كه سلامت آب آشامیدنی را به مخاطره می‎اندازند و اثرات مضری بر روی موجودات زنده دارند. این سموم عبارتند از: میكروسیس‎تین‎ها، نودولارین‎ها، ساكسی توكسین‎ها، آناتوكسین ‎a، آناتوكسین ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. این سموم از نظر ساختمانی متفاوتند و محدودة عصبی را شامل می‎شود. وجود سیانوباكترها و سموم آنها در مخازن آبی مورد استفاده برای آشامیدن به علت عدم مدیریت صحیح منابع و مخازن آبی است. 
روش‎های تیمار آبی كه در این پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: كلرزنی، فیلتراسیون سریع یا كند، به ویژه استفاده از ازن و غیره، از موثرترین روش‎ها در از بین بردن سیانوباكترها هستند. 
 
 
کلمات کلیدی:

تیمار آبی

سیانوفیت

سموم آبی

روشهای تیمار آبی

 
 
 
مقدمه 
بعضی از جلبك‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎كنند كه وجود این سموم و افزایش آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد و ممكن است حیات موجودات زندة آبزی و دیگر موجوداتی را كه از این آب آلوده استفاده می‎كنند، تهدید كنند.فعالیت‎های انسانی مانند ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و كشاورزی كه حاوی عناصر غذایی فراوانی هستند باعث شكوفایی این جلبك‎ها می‎گردد و در نتیجه اكسیژن آب كاهش می‎یابد و آب رنگ و بوی نامطبوع پیدا می‎كند و سبب افزایش مرگ و میر موجودات زنده و یا افزایش بیماریهای حاد و مزمن می‎شود. مدیریت صحیح منابع آبی می‎تواند از لوم این جلبك‎ها جلوگیری كند. 
 
با ارزیابی این سموم در منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و كنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و كنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی به سموم سیانوباكترها را تا حد قابل ملاحظه‎ای كاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمین كرد. پژوهش‎ها و مطالعات فراوانی در زمینة روشهای كنترل این سموم صورت گرفه است و این روشها تا حد قابل ملاحظه‎ای در كاهش سموم سیانوباكترها مؤثر واقع شده‎اند. این روشها عبارتند از كنترل یا مبارزة بیولوژیك و یا افزودن مواد شیمیایی به منابع آب.البته سیانوباكترها در بعضی از نقاط دنیا به علت اینكه شرایط مناسبی فراهماست تجمع زیستی پیدا كرده‎اند. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
چكیده 
مقدمه 

بررسی جلبکهای سیلاتوریا و آنابنا

فصل اول: انواع سیانوباكترها و ویژگیهای بیولوژیكی، ظاهری و بلومهای سمی آنها 

1-1- تاریخچه 
1-2- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیكی سیانوباكترها 
1-3- بلومهای سمی (شكوفایی) سیانوباكترها 
1-4- مهمترین راسته‎های جلبك‎های سبز ‎- آبی 
1-5- تقسیم‎بندی سیانوباكترها از لحاظ شكل ظاهری 
1-5-1- سیانوباكترهای رشته‎ای 
1-5-2- سیانوباكترهای كلنی 
 

فصل دوم: طبقه‎بندی سموم سیانوباكتریایی 

2-1- طبقه‎بندی سموم سیانوباكتریایی براساس مكانیسم عمل 
2-1-1- نوروتوكسین‎ها 
2-1-2- هپاتوتوكسین‎ها 
2-1-3- درماتو توكسین‎ها 
2-2-  انواع سیانوتوكسین‎ها 
2-2-1- نودولارین‎ها 
2-2-2- ساكسی توكسین‎ها 
2-2-3- آناتوكسین a و هوموآناتوكسین a
2-2-4- آناتوكسین ‎a (S)
2-2-5- ‎Cylindrospermopsin 
2-2-6- میكروسیس تین 
2-2-6-1- دوام و پایدار میكروسیس‎تین در سلولها 
2-2-6-2- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتید(میكروسیس‎تین‎درطی‎تجزیة ‎Microcystis aeruginosa
2-3- طبقه‎بندی سیانوتوكسین‎ها براساس ساختمان شیمیایی 
2-3-1- پپتیدهای حلقوی 
2-3-2- آلكالوئیدها 
2-3-2-1- آلكالوئیدهای سیتوتوكسیك
2-3-2-2- آلالوئیدهای درماتوتوكسیك 
2-3-3- سموم لیپوپلی ساكاریدها ‎(LPS)
 

فصل سوم: اثرات مضر سموم سیانوباكترها 

3-1- آزمایش سلامت انسان 
3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غیرمزمن 
3-1-2- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن 
3-2- ارزیابی خطر 
3-3- اثر بر ماهیان 
3-4- اثر بر موجودات آبزی 
3-5- تولید تركیبات بیواكتیو
3-6- صدمه از راه تماس تفریحی 
3-7- مسمومیت حیوانی 
3-8- اثر بر زئوپلانكتونها 
3-9- اثر بر باكتریهای آبزی 

 

فصل چهارم: روشهای كنترل و جلوگیری از شكوفایی 

4-1- انعقاد یا چسبیدن، معلق بودن هوای محلول و جذب سطحی كربن فعال 
4-2- كلرزنی 
4-3- فیلتراسیون سریع و فیلتراسیون كندشنی 
4-4- فرآیندهای غشایی 
4-5- دما 
4-6- اسیدیته ‎(PH)
4-7- كاهش فسفر و ازت 
4-8- سولفات مس 
4-9- سیمازین 
4-10- ازن‎دار كربن 
4-10-1- میكروسیس‎تینها و نودولارین 
4-10-2- آناتوكسین a، آناتوكسین ‎S(a) و ساكسی توكسین 
4-11- نور 
4-12- كنترل بیولوژیك
4-12-1- تغذیه توسط زئوپلانكتونها 
4-12-2- كپور نقره‎ای